al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora de la tinença d'animals

ORDENANÇA REGULADORA TINENÇA D’ANIMALS

 

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte.

La present Ordenança té per objecte regular la protecció, el control i la tinença d’animals i, en especial, la interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència humana, en el marc establert en la legislació general.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Els preceptes continguts en aquesta Ordenança seran d’aplicació en tot el terme municipal de Montornès de Segarra.

Article 3. Fonament jurídic.

Aquesta normativa es fonamenta en les potestats i competències que el Text Refós de la Llei municipal i el règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre, i la Llei protecció dels animals, Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, la Llei 3/1994, de 20 d’abril, que modifica parcialment l’anterior, i a les normes que la desenvolupen, a la Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual acompanyades d’un gos pigall, i a

l’Ordre de 14 de juny de 1976 del Ministeri de Governació sobre les mesures higiènico -sanitàries o les que les substitueixin. En especial el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals de companyia, el Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia, i l’Ordre de 28 de novembre de 1998 de defensa dels animals domèstics – creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya – Parcs, reserves, residències, equitació i botiguers, entre les seccions sotmeses al Registre – Procediment d’inscripció – Regulació com també les competències previstes per la legislació complementària a l’esmentada normativa, concretament la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Article 4. Definicions

Als efectes de la prenent ordenança s’entén per:

 • Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.

També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

 • Animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta Ordenança, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
 • Fauna Salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
 • Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originaries de fora de l’Estat espanyol.
 • Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum de captivitat.
 • Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les persones.
 • Gat feral: s’estableix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat domèstic. Són membres de l’espècie de felí domèstic, però no estan socialitzats amb els ésser humans i per tant no són adoptables. Els gats ferals apareixen per l’abandonament o fugida de gats domèstics, convertint-se en gats assilvestrats després de viure un temps per si mateixos.
 • Animal Abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora, o tot i que porti microxip sigui impossible la localització de qui n’és propietari. També tenen consideració d’abandonats tots aquells animals identificats, que transcorreguts 20 dies de la notificació al propietari, propietària o posseïdor de la localització del seu animal, no l’hagi recollit i/o no n’hagi pagat les despeses originades.

Quant a la resta de definicions aplicables, cal remetre’s a les definicions que puguin regular-se en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

TITOL I. DE LA TINENÇA RESPONSABLE I CRIANÇA D’ANIMALS

Article 5. Nombre d’animals

L’ajuntament de Montornès de Segarra permetrà la tinença d’animals de companyia sempre que no causin molèsties al veïnat que no siguin les estrictament vinculades a la naturalesa mateixa de l’animal i de forma que es compleixin les condicions que es fixen en aquesta Ordenança.

Article 6. Atenció sanitària i identificació

Les persones propietàries i posseïdores d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenir-los en condicions higiènico - sanitàries, i de benestar i seguretat, adequades a la seva espècie i raça. Hauran d’estar ben alimentats, correctament allotjats, i se’ls haurà de donar les atencions veterinàries necessàries per tal de garantir el seu estat de salut i prevenir possibles transmissions de malalties a altres persones o animals.

També, els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per a impedir que el comportament d’aquells alteri la tranquil·litat dels veïns.

Així mateix, també han d’identificar els seus animals de companyia amb microxip homologat, una placa identificativa amb alguna dada de qui n’és propietari i inscriure’ls en el registre censal municipal, en el termini màxim, de 90 dies, comptats a partir de la data de naixement o 30 dies a partir de l’adquisició de l’animal o del canvi de residència.

Article 7. Condicions de manteniment

Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligats a mantenir la higiene i neteja adequada d’aquests. En aquest sentit s’ha de procedir a la neteja diària dels allotjaments dels animals, procurant la desratització, desinfecció i ventilació adient dels mateixos i evitant llocs sense llum i en condicions climàtiques inadequades.

Article 8. Mètodes de subjecció

Els animals de companyia només es mantindran subjectes en un lloc per causes justificades i durant un espai de temps màxim de 1 hora i en el cas dels cadells 30 minuts

S’utilitzarà com a mètode de subjecció les cadenes escorredores i han de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc, al menjar i a l’aigua.

El collar i la cadena han de ser proporcionats a la talla i força de l’animal i en cap cas la cadena serà de longitud inferior a 3 metres, ni collar de força o estrangulació.

Article 9. Manteniment en vehicles

Resta prohibit mantenir els animals en un vehicle estacionat tret que aquest es trobi en una zona d’ombra, tingui garantida la ventilació i la temperatura del cotxe no superi els 28 graus; i en cap cas durant un espai de temps superior a 1hora, a l’estiu restarà prohibit.

Els vehicles no poden ser en cap cas l’allotjament habitual o temporal dels animals de companyia.

Article 10. Actuacions prohibides

 1. Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixin sofriments o danys físics o psicològics.
 2. Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent per prescripció veterinària.
 3. Abandonar-los.
 4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic- sanitari, de benestar i de seguretat animal.
 5. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l’obtenció prèvia de l’autorització de l’autoritat competent.
 6. No facilitar-los l’alimentació adient.
 7. Vendre’l a menors de setze anys i a les persones incapacitades sense autorització dels qui en tenen la potestat o custòdia.
 8. Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i de cria autoritzats. Tenim en compte que tots els animals objecte de transaccions o comercialitzacions han d’estar esterilitzats, excepte els casos que s’estableixi en el reglament.
 9. Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
 10. Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells.
 11. Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en les quals se’ls mati, fereixi, maltracti o hostilitzi, i també en els actes públics no regulats legalment, l’objectiu dels quals sigui la mort o el patiment de l’animal.

Article 11. Responsabilitat general dels posseïdors

La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni llur animal a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

Així mateix, la persona posseïdora està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries d’aquests.

Article 12. Responsabilitat pel que fa la convivència

Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries perquè la tranquil·litat dels seus veïns no sigui alterada pel comportament dels seus animals.

Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses i balcons els gossos que per la seva especial condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents bordats, encara que sigui en hores diürnes. Els seus propietaris o posseïdors tindran cura, en tot cas, que ni sols ni en la seva presència, aquests animals molestin al veïnat.

En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les obligacions establertes anteriorment, i especialment quan hi hagi risc per a la seguretat o salut de les persones, o generi molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques), l’Ajuntament podrà imposar sancions i requerir als propietaris, posseïdors o encarregats dels animals perquè arrangin el problema.

Article 13. Gossos de vigilància

Els propietaris de gossos de vigilància han d’impedir que els animals puguin abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la via pública.

Cal col·locar en lloc ben visible els rètols necessaris que adverteixin del perill de l’existència d’un gos de vigilància.

A les propietats rústiques, els propietaris o responsables han de tenir cura de que els gossos no tenen accés a altres finques o a la via pública. En cas de no complir aquesta obligació, seran responsables dels danys que ocasionin els gossos a tercers i com a tals l’Ajuntament els podrà imposar la sanció corresponent.

Article 14. Col·laboració amb l’acció inspectora

Els propietaris o posseïdors d’animals han de facilitar l’accés als serveis sanitaris municipals per a realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions d’aquesta ordenança.

 

TITOL II. ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

 

Capítol I

Disposicions generals

Article 15. Disposicions generals

Es consideren animals potencialment perillosos:

 • Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit-Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa Japonès i AkitaInu

Aquest llistat pot ser modificat per l’autoritat competent.

 

 • Aquells que per les seves característiques racials i d’acord amb la normativa vigent poden ser considerats potencialment perillosos.
 • Els que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa.
 • Hagi mossegat o causat lesions a persones o animals més de dues vegades en sis mesos.
 • Hagi protagonitzat una agressió o atac desmesurats i/o perillós.

Article 16. Determinació de perillositat

Correspon als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La potencial perillositat s’haurà de determinar en atenció a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, amb l’informe previ d’un/a veterinari/ria habilitat/ada per a aquesta tasca.

Article 17. Llicència per la tinença i conducció

 

 1. Tots els gossos potencialment perillosos que resideixen habitualment en el municipi hauran d’estar censats en aquest ajuntament i el seu propietari disposarà de la corresponent llicència administrativa emesa per aquest ajuntament, per l’obtenció de la qual és preceptiu ser major d’edat.
 2. Tota persona que condueix per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar i portar a sobre l’oportuna llicència.
 3. Els requisits per l’atorgament d’aquesta llicència són els establerts per la legislació específica de gossos potencialment perillosos i té un període de validesa de 5 anys tot podent ser renovada successivament.
 4. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què els seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per la seva obtenció.
 5. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada pel seu titular en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es produeixi.

Article 18. Identificació

És obligatòria la identificació dels gossos considerats potencialment perillosos mitjançant microxip homologat.

 

Capítol II      

Seguretat i ensinistrament

 

Article 19. Mesures de seguretat

 

Els propietaris i posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos hauran de complir les mesures següents:

 

 1. Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicial o governativament per la tinença d’aquests animals no poden conduir, adquirir o ser propietaris d’aquest tipus de gossos.
 2. A les vies públiques i espais d’ús públic, en general, han d’anar lligats, amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i, proveïts de morrió. No es pot portar més d’un gos per persona.
 3. Les instal·lacions que els alberguin han de reunir les característiques següents:
  1. Parets, tanques i portes suficientment altes, consistents, ben fixades i amb els mecanismes adients per tal d’evitar la sortida del recinte de l’animal.
  2. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència d’un gos d’aquest tipus.
 4. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al Registre Municipal en elt ermini màxim de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets.

 

TITOL III. NORMES SANITÀRIES

Article 20. Condicions generals

Tot animal de companyia té el dret, i el propietari té el deure d’oferir-li atencions sanitàries i els controls veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de salut i evitar la transmissió de malalties a persones o altres animals.

Article 21. Documentació sanitària

Els animals hauran de tenir la corresponent documentació sanitària en la qual s’especifiquin les vacunes i tractaments que se’ls hagi aplicat.

Article 22. Protocol mossegades

En cas que un animal de companyia mossegui o lesioni una persona o un altre animal, la persona propietària o posseïdora ha de:

 • Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
 • Comunicar el fet a la secció competent de l’ajuntament en el termini màxim de 24 hores, aportant la documentació sanitària de l’animal.
 • Segons l’article 2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, es pot considerar un gos potencialment perillós aquell animal que hagi tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos o animals, i per tant l’Ajuntament podrà declara el gos com a potencialment perillós i sol·licitar la documentació d’aquest. Igualment obligar-lo a portar morrió per la via pública.
 • Si l’animal agressor té propietari conegut, les despeses d’estada de l’animal ala canera seran a càrrec seu.
 • Si l’animal agressor és rodamón o no té propietari conegut, el servei competent de l’Ajuntament es farà càrrec de la seva captura i de la seva observació sanitària.

TITOL IV. CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ

Article 23. Inscripció

Els propietaris o posseïdors de gossos, els han d’inscriure en el Cens Municipal o Registre general d’animals de companyia en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir de la data de naixement o d’adquisició de l’animal.  El propietari o posseïdor que faci la inscripció haurà d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la identificació de l’animal, una prova d’ADN del gos que s’inscriu i, si es tracta d’un gos considerat potencialment perillós, la documentació específica requerida per aquests tipus d’animals.

L’Ajuntament estableix el pagament d’una taxa per aquest servei per un import de 40€.

Article 24. Comunicacions al cens

Hauran de ser comunicades al Registre censal municipal de gossos, les següents

circumstàncies:

 1. La transferència de propietat o possessió de l’animal.
 2. El canvi de domicili de la persona titular o de l’animal.
 3. En el termini d’un mes: la defunció, la cessió o el canvi de residència de l’animal i
 4. qualsevol altre modificació de les dades que figuren en aquest cens.
 5. En el termini de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets: la sostracció, pèrdua o desaparició de l’animal amb la documentació identificativa pertinent, als efectes de facilitar-ne la recuperació.

En tots aquests casos és preceptiu adjuntar a la comunicació la documentació del gos,

incloent-hi la targeta sanitària i qualsevol altra documentació complementària que se

sol·liciti.

A més a més, en els supòsits previstos en els apartats a) i b), cal portar en el mateix acte les noves dades i en el supòsit de defunció del gos es podrà demanar el certificat veterinari que ho acrediti.

Article 25. Identificació

Els gossos,  han d’estar identificats mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat i han de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.

 

TÍTOL V. PRESÈNCIA DELS ANIMALS A LA VIA PÚBLICA

 

Article 26 . Mètodes de subjecció

 

A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els gossos han d’anar lligats, amb la corresponent corretja, han de dur collar i en els seu cas l’ús del morrió és obligatori en aquells gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, donada la seva naturalesa i característiques; i sempre els de les següents races: Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit-Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa Japonès i AkitaInu.

L’ús de morrió pot ser ordenat per l’Ajuntament, a través dels seus serveis quan

les circumstàncies així ho aconsellin i pel període que consideri prudencial.

Article 27. Deposicions

Es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, o a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants i especialment en els parcs infantils i zones d’esbarjo. El conductor de l’animal és el responsable i està obligat a recollir i retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient, netejant si fos necessari la part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

Les deposicions fecals recollides s’han de posar de forma higiènicament acceptable (dins de bosses o altres embolcalls impermeables) a les papereres, en bosses d’escombraries domiciliàries, contenidors o, en altres elements que l’Ajuntament pugui indicar.

En el cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els Serveis municipals podran requerir el propietari o la persona que condueixi l’animal perquè retiri les deposicions. També, es procedirà a sancionar al propietari que s’identifiqui a través de l’anàlisi de les femtes de l’animal.

Article 28. Transport públic

Es podran traslladar animals domèstics per mitjà del transport públic sempre i quan el volum permeti el seu trasllat a l’interior del transportí, en les condicions d’higiene i seguretat oportunes i amb la documentació que correspongui. El trasllat d’animals domèstics, el volum dels quals no permet l’ús de transport públic, es realitzarà d’acord amb les disposicions vigents i les que dictin l’administració de la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cadascun dels casos.

Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.

Article 29. Accés dels animals als llocs de pública concurrència

Es prohibeix l’entrada dels animals a tot establiment públic del municipi com poden ser l’Ajuntament i els locals socials.

No és permet  la presència d’animals a les zones de joc infantil, i la seva zona d’influència. Quant a les zones de parcs i jardins, els propietaris han de prendre les mesures necessàries perquè els seus animals no molestin els altres usuaris. Si les circumstàncies ho demanen, l’Ajuntament podrà establir limitacions o prohibicions específiques.

L’anterior limitació no és aplicable als gossos d’assistència.

Article 30. Alimentació en la zona pública

Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i/o espais públics.

Està especialment prohibit facilitar aliments a gats i coloms.

 

TITOL VI. RECOLLIDA D’ANIMALS

 

Capítol I.

Dels animals abandonats

 

Article 31. Prohibicions

 

Està prohibit abandonar els animals.

 

Article 32. Servei de recollida

Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l’origen o del propietari, ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, aquests seran recollits pels serveis municipals i es traslladaran a la canera municipal o a d’altres establiments adequats fins que siguin recuperats, cedits o sacrificats.

Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals abandonats per les vies i/o espais públics, han de comunicar-ho a l’Ajuntament o a les dependències municipals per tal que se’ls pugui recollir.

Capítol II.

De la Recuperació dels animals

 

Article 33. Termini i procediment

El termini per a recuperar un animal sense identificació serà de vuit dies des

del moment en que és recollit pels serveis municipals.

Si l’animal porta identificació, s’avisarà al propietari i el termini serà de deu dies des de la data de l’avís. Un cop passat aquest termini, si la persona propietària no ha recollit l’animal, se li ha de donar un nou avís i reobrir un nou termini de deu dies, transcorregut el qual, sense que s’hagi recollit, l’animal es considera abandonat i pot ésser cedit, acollit temporalment o, en últim extrem, sacrificat d’acord amb la normativa aplicable.

Article 34. Despeses

Per recuperar un animal el seu propietari haurà d’acreditar la seva propietat i abonar les despeses de recollida i manteniment que hagi originat. Aquest pagament és independent de les sancions que els puguin ser aplicades. Si l’animal no disposa de la tarja sanitària, el propietari haurà d’obtenir-la per poder retirar-lo.

Article 35. El control d’animals

Els animals malalts, ferits o morts a la via pública seran retirats pels serveis municipals. En aquest sentit, qualsevol ciutadà pot avisar a l’Ajuntament.

 

TÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR

 

Capítol I

Règim d’infraccions

 

Article 36. Règim d’infraccions

 

Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.

Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions qualsevol persona física o jurídica que per acció u omissió hagi comès la infracció.

Article 37. Tipificació de les sancions

Les infraccions administratives a aquesta ordenança es classifiquen en lleus,

greus i molt greus.

Article 38. Infraccions lleus

 1. No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència de l’animal.
 2. Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o custòdia.
 3. Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l’article 8 de la Llei de protecció dels animals.
 4. No dur identificats els gats, els gossos i altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts a la Llei de protecció dels animals i a la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
 5. Mantenir als animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar, si no els comporta un risc greu per la salut.
 6. No evitar la fugida d’animals.
 7. Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
 8. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.
 9. No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
 10. Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l’article 16 d’aquesta Ordenança.
 11. La inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que no tinguin transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes. 

 

Article 39. Infraccions greus

 1. Mantenir els animals sense alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic-sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per la salut.
 2. No censar els gossos.
 3. No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre específic del municipi.
 4. No disposar de cartilla sanitària .
 5. No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.
 6. Las circulació de gossos pel carrer sense corretja o cadena i collar.
 7. La circulació dels gossos sense la xapa censal municipal, encara que estigui censat.
 8. Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les vies urbanes, i/o deixar-los beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts públiques.
 9. Alimentar qualsevol tipus d’animal als llocs on és prohibit o en forma incorrecta que causi molèsties .
 10. Venda d’animals als menors de 14 anys, incapacitats o persones que no siguin capaces de garantir el compliment d’aquesta ordenança respecte el tracte als animals sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela sense autorització dels tutors .
 11. No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal agressor.
 12. Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
 13. Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d’instal·lacions que allotgin animals.
 14. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
 15. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
 16. No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
 17. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat que presentin perill o molèsties greus pel veïnat o d’altres persones.
 18. No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels llocs destinats a tal fi així com l’incompliment de l’establert amb l’article 15 d’aquesta Ordenança.
 19. La circulació de gossos per les vies públiques, llocs i espais públics en general, sense complir les obligacions de vigilància i seguretat establertes en aquesta Ordenança.
 20. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions, així com subministrar informació o documentació falsa.
 21. La inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que tinguin transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes.
 22. Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans, amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà.
 23. Reiteració en la comissió d’infraccions lleus, que es produirà quan es cometin tres o més infraccions lleus en el termini d’un any.

Article 40. Infraccions molt greus

 1. Maltractar o agredir físicament els animals
 2. Venda d’animals a laboratoris o clíniques sense autorització de l’Administració.
 3. Abandonar els animals .
 4. No comunicar a l’Ajuntament l’agressió d’un animal .
 5. No evitar la fugida d’animals d’espècies exòtiques o d’espècies híbrides, de manera que pugui comportar un alteració ecològica greu.
 6. No comunicar a l’Ajuntament les malalties transmissibles .
 7. Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l’article 11.1 de la Llei de protecció dels animals.
 8. La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics de companyia.
 9. Portar els gossos potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en general.
 10. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
 11. Mantenir els animals sense alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènico - sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.
 12. Reiteració en la comissió d’infraccions greus, que es produirà quan es cometin tres o més infraccions greus en el termini d’un any.

Capítol II

Exercici potestat sancionadora municipal

 

Article 41. Potestat sancionadora

 

Per imposar les sancions tipificades en aquesta Ordenança se seguirà el procediment sancionador regulat per la Llei 40/2015 de règim jurídic de les administracions públiques i subsidiàriament podrà aplicar-se el Decret 278/1993, de novembre sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat

La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta ordenança i per a la imposició de sancions i de les demés exigències compatibles amb les sancions, correspon a l’Alcalde, tret de:

 

 • Al Ple per a aquelles accions o omissions tipificades com a infraccions greus i molt greus relatives a la tinença de gossos potencialment perillosos.
 • A l’autoritat que pertoqui de les especificades en l’article 44 i 45 de la Llei 2/2008 per aquelles accions o omissions tipificades com a greus i molt greus i que no afectin a al tinença de gossos potencialment perillosos.

Article 42. Delegació de competència

L’Alcalde i el Ple podran delegar o desconcentrar les seves competències en altres òrgans de la corporació en els termes i condicions fixats per la normativa de règim local, i si és el cas, per la normativa bàsica sobre règim jurídic de les administracions públiques

Capítol III

Sancions i mesures cautelars

 

Article 43. Les sancions

Com a sanció per les infraccions administratives, s’imposaran les multes d’acord amb la següent escala:

 • Infraccions lleus: de 50 a 150 euros
 • Infraccions greus: de 151 a 300 euros
 • Infraccions molt greus: de 301 a 500 euros.

Article 44. Criteris de graduació de les sancions

En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les multes els següents criteris:

 

 1. a) L’existència d’intencionalitat o negligència.
 2. b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
 3. c) La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa.
 4. d) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
 5. e) La transcendència social.

El fet que hi hagi un requeriment previ.

 

Article 45. Prescripcions

Les infraccions molt greus prescriuen als dos anys, les greus a l’any i les lleus als sis mesos. Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en que la infracció s’hagués comès.

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.

Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia següent a aquell en que hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció.

Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no hagués recaigut resolució expressa i definitiva, s’iniciarà el termini de 30 dies per a la caducitat de l’expedient i arxiu de les actuacions.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i serà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

 

Montornès de Segarra, 17 de juny de 2020