al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de ple ordinari el dia 7 de juny a les 9.00h

Podeu seguir el ple en directe a l'enllaç que hi ha més avall de l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE 22 DE FEBRER DE 2021, DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL 19 D’ABRIL DE 2021. 

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE L’OBRA L’ADEQUACIÓ I MODERNITZACIÓ DELS SERVEIS QUE DONEN A LA CIUTADANIA I L’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA

TERCER. APROVAR, SI S’ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL

QUART. D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).

CINQUÈ.- APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA NUCLI CLOS DE MAS DE BONDIA

SISÈ.- APROVAR LA INCLUSIÓ DELS HABITATGES DE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA, QUALIFICATS COM HABITATGE SOCIAL A LA BORSA D’HABITATGE DE CERVERA

SETÈ. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM.2/2021 DEL PRESSUPSOT

VUITÈ.DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

NOVE. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

DESE. INFORME D’ALCALDIA

ONZÈ. PRECS I PREGUNTES

https://www.youtube.com/channel/UCrnw_0ejPPfnyX3_g1Ba_Bw

Document Actions