al contingut a la navegació Informació de contacte

⚠️Convocatòria de ple extraordinari el dia 12/02/2024 a les 09:00

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) PART RESOLUTIVA


Aprovació del Pressupost de l'exercici 2024, relació de llocs de treball i plantilla de personal


Conveni de Col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Montornès de Segarra sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes


Ratificació del Decret d'alcaldia num.2023-0119 de 20 de desembre de 2023 d'Aprovació de la factura i certificació d'obra "Enllaç del camí Esquielles al camí Començarones"


Adhesió a l'Acord Marc de l'ACM de Subministraments d'equips per a la generació d'energia solar fotovoltaica amb destinació a les entitats locals de Catalunya i adjudicació de l'actuació instal·lació solar fotovoltaica per a l'autoconsum col·lectiu